Nyheder

Vedtægter     (printvenlig udgave, tryk her)
Navn, hjemsted og formål
§ 1
Foreningens navn er "Strib Grundejer- og Antenneforening" og den er en upolitisk sammenslutning af grund- og antenneejere på Strib.
Foreningens interesseområde er: Strib og omegn.
Foreningens formål
§ 2
Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse og specielt at virke til fremme af de opgaver, som er til fælles gavn for medlemmerne. Herunder at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på, overfor medlemmerne, at:
 modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
 udbyde kapacitet til brug for datatransmission
 udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. Foreningen ønsker at dække lokal-området med sit bredbåndskabelanlæg.
Medlemmerne
§ 3
Enhver ejer eller lejer af en grund, ejendom eller lejlighed kan optages som medlem. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg er automatisk medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 1, kan begære sig tilsluttet forenin-gens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan finde sted, uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen muligheden for fornøden udbygning. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem eks-kluderes, afbrydes tilslutningen til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Medlemmer har pligt til at anmelde flytning eller salg af ejendommen til foreningens formand eller kasserer.
§ 4
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre tilladelse til etablering af tilslutningen.
Vedligeholdelse og kontrol
§ 5
Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres efter nærmere aftale med grundejeren, ved eller på dennes grund uden betaling fra foreningens side. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler på egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelse uden for egen grund. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter, kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationen svarer til foreningens regler herom.
2
Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende og repara-tører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne. Ethvert medlem kan udmeldes af for-eningen med løbende måned + 30 dage. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Ved udmeldelse er medlemmet forpligtiget til, at betale de faktiske omkostninger der er forbundet med at afbryde for signalet. Medlemmet modtager kopi af faktura for arbejdets udførelse, som bliver modregnet for meget kontingent indbetaling. Ved udmeldelse er andel af foreningens formue tabt.
Generalforsamlingen
§ 6
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen
§ 7
Den ordinære generalforsamling afholdes een gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal varsles mindst 3 uger før i lokale aviser og på foreningens hjemmeside samt evt. gennem nyhedsbreve. Samtidigt med udsendelse af indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal der på foreningens hjemmeside foreligge et revideret regnskab samt et budgetudkast for det kommende år.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
6. Indkomne forslag
7. Behandling af budget til godkendelse
8. Eventuelt
Sager, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være formanden i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens.
§8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:
 når det besluttes af den ordinære generalforsamling
 når det besluttes af bestyrelsen
 når mindst 25 % (skriver femogtyve procent) af medlemmerne skriftligt begærer bestyrelsen herom, med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 5 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
Indkaldelse skal ske på den i § 7 nævnte måde.
§ 9
Kun medlemmer med betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive en stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker dette. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
§ 10
På den ordinære generalforsamling afgår hvert år skiftevis 3 og 4 af bestyrelsesmedlemmerne, - første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen
§ 11
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og hvoraf mindst 5 skal være grundejere og have bopæl i Strib.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens love og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Endvidere vælges 3 suppleanter, hvoraf mindst 2 skal være grundejere samt 2 revisorer.
Denne paragraf kan ikke ændres, så længe foreningen består.
3
§ 12
Bestyrelsen vælger af sin midte ved simpel stemmeflertal en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en tilsynsførende.
§ 13
Møde afholdes af bestyrelsen ordentligvis kvartårlig, - eller så ofte formanden finder det nødvendigt, - eller når 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
§ 14
Bestyrelsen tager beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed samt behandler sager, som af medlemmerne indsendes til generalforsamlingens eller bestyrelsens afgørelse. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
§ 15
Ved bestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Ved generalforsamlinger underskrives af referenten og dirigent. For at gyldige beslutninger kan tages på et bestyrelsesmøde må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede. Formanden, og ved hans forfald næstformanden, fører forsædet ved bestyrelsesmøderne og leder forhandlingerne. I tilfælde af stemme-lighed gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.
Udvidelse af anlæg og kanalkapacitet
§ 16
Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelse af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen skønnes at blive rentabel og tilfører nye tilslutninger. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære general-forsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
§ 17
Foreningen forpligtes i alle forhold - herunder ved køb, salg og pantsætning - ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Regnskab og økonomi
§ 18
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet og budget fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uan-meldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.
§ 19
Tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal, ligesom medlemsbidraget indbetales til foreningens konto. Kassereren må ikke kunne hæve af hovedsummen uden formandens medunderskrift. Alle regninger, hvis udgift ikke er vedtaget af generalforsamlingen eller bestyrelsen, skal være påtegnet af formanden eller et bestyrelsesmedlem, før de betales af kassereren.
§ 20
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Foreningens arkiv opbevares af formanden. Dog opbevares regnskabsmæssige bilag m.v. af kassereren.
§ 21
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtigt at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder gentilkobling til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.
§ 22
Ændring af foreningens vedtægter kan ske ved mindst 2/3 flertal på en generalforsamling (ekstraordinær generalforsamling). Såfremt en vedtægtsændring vedtages med over 50 %, men mindre end 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal der afholdes en ekstraordinær Generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt, simpelt flertal. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter den første. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningen kan kun opløses på en i det øjemed indvarslet generalforsamling, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
4
Ved eventuel opløsning anvendes foreningens midler til almennyttige formål på Strib efter generalfor-samlingens beslutning. Afstemning herom skal foretages skriftlig.
Fortolkning
§ 23
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Således vedtaget på general-forsamlingen den 11. september 1923 med ændringer vedtagne på generalforsamlingerne den 29. april 1930, 17. juni 1930, 27. marts 1945, 8. april 1970, 26. april 1978, 28. marts 1990, 16. marts 1994, 26. marts 1996, 15. marts 2000, 7. marts 2001. samt 4. marts 2008. 1.marts 2012 Jan Pedersen, Lars Baun Sørensen, Jesper Laursen, Claus Chr. Holmen, Thomas Thrane, Jim Sidney, Susanne Mehl – marts 2012
Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. april 2017 Jesper Laursen, Leon Andersen, Kristian Madsen, Ole Hansen, Søren Gade, Claus Holmen og Lars Baun